Algemene voorwaarden

rev.0 01-03-2021

Op al onze diensten zijn van toepassing onze Algemene voorwaarden.  

Artikel 1: Toepasbaarheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HSM Media en de opdrachtgever waarop HSM Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HSM Media voor de uitvoering waarvan door HSM Media derden dienen te worden betrokken. 
 3. De toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. HSM Media en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
 5. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met de afnemer, voor de uitvoering waarvan door HSM Media diensten van derden dienen te worden betrokken. 
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze leveringsvoorwaarden. 
 8. Indien HSM Media niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HSM Media in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2: Offertes en Opdrachten 

 1. Aanvraag van een offerte door de opdrachtgever is ten alle tijden vrijblijvend en kosteloos. 
 2. De geldigheid van een door HSM Media opgestelde offerte is 1 maand. 
 3. HSM Media behoudt zich het recht voor prijsopgaven te wijzigen en zal in dit geval zorg
  dragen voor het tijdig informeren van de opdrachtgever. 
 4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat maar desondanks instemt met het aanvangen van de werkzaamheden door HSM Media , zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. 
 5. Nadere mondelinge afspraken zijn geldig nadat deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. 
 6. Indien de opdrachtgever een opdracht gelijktijdig aan meerdere opdrachtgevers wenst te verstrekken dient hij HSM Media hiervan voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen. 

Artikel 3: Wijze van uitvoering opdracht

 1. HSM Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft HSM Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan HSM Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt. 
 3. Indien opdrachtgever nalaat de gewenste gegevens of materialen tijdig op te leveren en HSM Media hierdoor niet in staat is een tijdige afronding van werkzaamheden mogelijk te maken, kan de opdrachtgever HSM Media niet aansprakelijk stellen voor derving of enige andere vorm van geleden schade. 
 4. Indien sprake is van de afname van een dienst bij een derde partij, zoals hosting of domeinnaamregistratie, zal HSM Media zorg dragen voor de exploitatie van deze dienst naar de opdrachtgever. 
 5. HSM Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HSM Media  is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HSM Media  kenbaar behoorde te zijn. 

Artikel 4: Intellectueel eigendom 

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectueel eigendom en auteursrecht toe aan HSM Media. Indien een dergelijk recht slechts te verkrijgen is door middel van depot of registratie is alleen HSM Media hiertoe bevoegd. 
 2. Tenzij anders overeengekomen behoudt HSM Media zich ten alle tijden het recht voor, de bedrijfsnaam op of bij het opgeleverde product te vermelden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan dit kenmerk, zonder voorafgaande toestemming van HSM Media te verwijderen, wijzigen of maskeren. 

Artikel 6: Wijziging en meerwerk 

 1. Indien Opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed op basis van nacalculatie. Opdrachtnemer is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.  

Artikel 7: Gebruik en licentie 

 1. HSM Media behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 2. Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van HSM Media, wijzigingen aan te brengen of laten brengen in de opgeleverde producten. 

Artikel 8: Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

Artikel 9: Betaling 

 1. Na akkoord van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en HSM Media en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van HSM Media volgens afspraak te honoreren. 
 2. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na op de factuur vermelde datum. 
 3. Na het verstrijken van veertien dagen na de betalingstermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer. 
 4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Opdrachtnemer.

Artikel 10: Onkosten 

 1. Indien HSM Media door het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en/of duidelijke gegevens en/of materialen door de oprachtgever, of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd volgens de door HSM Media gehanteerde tarieven. 

Artikel 11: Garanties en vrijwaringen. 

 1. Website is inclusief 30 dagen supportpakket indien anders overeengekomen. 
 2. De opdrachtgever vrijwaart HSM Media en door HSM Media ingeschakelde partijen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de opgeleverde producten. 
 3. De opdrachtgever vrijwaart HSM Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens of materialen die zijn verwerkt in het eindproduct. 
 4. HSM Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. 
 5. In het geval van een website biedt HSM Media de opdrachtgever bij de oplevering van het eindproduct een 100% functionaliteitsgarantie. Schade aan het opgeleverde product die optreedt door toedoen van de opdrachtgever kan niet op HSM Media worden verhaald. 
 6. Na schriftelijke goedkeuring van het product vrijwaart de opdrachtgever HSM Media  voor gebreken aan het opgeleverde product. 

Artikel 12: Ontbinding van de overeenkomst 

 1. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is HSM Media gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te
  wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. HSM Media is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging. 
 2. Zowel HSM Media als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst in het geval van faillissement volledig en per direct te ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst voor afronding wordt beëindigd is het de opdrachtgever niet toegestaan de reeds opgeleverde producten te gebruiken, tenzij bij de ontbinding anders bepaald. 
 4. Standaard staat verlenging aan waarbij het product wordt verlengd op de verloopdatum.

Artikel 13: Beschikbaarheid en onderhoud 

 1. Opdrachtnemer spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Indien Schriftelijk overeengekomen kan op verzoek en tegen betaling van een redelijke vergoeding en back-up van door Opdrachtgever opgeslagen data beschikbaar worden gesteld. Het tijdstip van het maken van de back- up wordt door Opdrachtnemer bepaald. Het maken van de back-up is een service van Opdrachtnemer en geeft geen garantie. 
 3. Partijen kunnen voor aanvullende voorwaarden omtrent beschikbaarheid en onderhoud een service contract afsluiten. 
 4. Het tarief voor eenmalig onderhoud of storing oplossen omvat 3 uur werktijd. Na dit uur zal het geldende arbeidsloon in rekening worden gebracht. Dit kan zijn vanwege software probleem, server storing, update of achterstallig onderhoud, voorgaande wordt altijd in rekening gebracht. (Deze voorwaarden zijn van toepassing als er geen sprake is van een service abonnement en er ook geen service abonnement wordt afgesloten*)

Artikel 14: Copyright

 1. Het eigendom van door HSM Media verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van HSM Media, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan HSM Media hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is HSM Media gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

1.HSM Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

a. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in de handelingen van de opdrachtgever. 

b. Fouten door of namens door de opdrachtgever ingeschakelde derden. 

c. Taalkundige tekstuele of grammaticale fouten die na goedkeuring van het eindproduct aanwezig blijken.

d. De aanschaf/levering of installatie van software die het voor de opdrachtgever mogelijk maakt het eindproduct te wijzigen of onderhouden. 

e. Problemen die ontstaan door het treffen van onjuiste of onnodige voorbereidingen door de opdrachtgever, met betrekking tot hosting of domeinregistratie. 

f. Geleden schade ontstaan door software- of hardwarematige problemen, danwel modificaties aan, of onbevoegd gebruik van het eindproduct 

g. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. 

h. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

i. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. 

j. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, materialen of resultaten. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tevens vrijwaren voor het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (haar Gebruikers). 

2. In het van opzet of grove schuld van HSM Media, is de aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van de overeenkomst beperkt tot een schadevergoeding die in verhouding staat tot de omvang van de opdracht. Met dien verstande vergoeding nooit hoger zal zijn dan € 250,- of een dienst die in overeenstemming is met dit bedrag. 

3. Alle aansprakelijkheid van HSM Media met betrekking tot het eindproduct vervalt 3
maanden na de oplevering hiervan. 

4. Na het voltooien van de opdracht hebben geen van beide partijen jegens elkaar
bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen of gegevens. 

Artikel 16: Overige bepalingen 

 1. Wanneer HSM Media bemiddelt bij webhosting voor een Opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. HSM Media is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. 
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met HSM Media gesloten overeenkomst over te dragen aan derden anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. 
 3. Op de overeenkomst tussen HSM Media en de opdrachtgever en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 4. HSM Media is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt HSM Media zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor Opdrachtgever afgeleverde website. 
 5. HSM Media bezit het recht om deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen
 6. HSM Media is gevestigd en geregistreerd in Nederland. Prijzen zijn excl. BTW.